Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Funduszy EOG głoszone zostały nabory:

 

      a) "Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Poprawa efektywności energetycznej w bud. szkolnych"

 

Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej w szkołach, gdzie prowadzona jest działalność oświatowo-wychowacza. Program wspiera kompleksowe działanie inwestycyjne mające na celu głęboką termomodernizację, a także zadania poprzez które budynek szkolny osiągnie standard energetyczny „pasywny” lub niemal „zeroemisyjny”.

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektu to:

· ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg przy gruncie, dachów i stropodachów,

· wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

· przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą źródła ciepła i c. w. u. lub podłączeniu do bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła,

· instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE,

· wymiana systemów wentylacji z rekuperacją i klimatyzacji,

· montaż i zastosowanie systemów zarządzania energią w budynkach szkolnych,

· zastosowanie automatyki pogodowej,

· zastosowanie technologii odnawialnych źródeł energii,

· wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne jako zadanie realizowane równolegle z termomodernizacją.

 

Przez źródła ciepła lub energii elektrycznej wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych, należy rozumieć:

  • urządzenia i instalacje do wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej, ciepła lub chłodu w skojarzeniu (wysokosprawna ko/tri generacja);

  • urządzenia do produkcji ciepła opalane biomasą (kotły na biomasę);

  • układy (ogniwa) fotowoltaiczne;

  • pompy ciepła;

  • kolektory słoneczne;

  • małe (mikro) turbiny wiatrowe (budynkowe prądnice wiatrowe);

  • urządzenia i instalacje do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła opalane biogazem;

  • urządzenia do produkcji ciepła zasilane energią geotermalną (instalacje do wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł geotermalnych).

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków może się ubiegać:

  • każdy podmiot zgodnie z art. 7.2.1 Regulacji ws. wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021, prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków 13.03.2020

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków – 03.04.2020

Termin zakończenia przyjmowania wniosków – 15.07.2020 godz. 15

      b) „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej”

 

Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej w przemyśle oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw dla odbiorców indywidualnych. Zamierzony efekt ma zostać osiągnięty poprzez budowę nowych źródeł wysokosprawnej Kogeneracji i/lub modernizację źródeł już istniejących, tak, aby uzyskać wysokosprawną Kogenerację z tych źródeł.

 

Warunkiem do uzyskania dofinansowania jest wybudowanie i/lub zastąpienie obecnej jednostki ko generacyjnej na jednostki ko generacyjne korzystające z energii odnawialnej i/lub ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych i/lub gazu ziemnego.

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektów to:

• budowa nowych lub zwiększenie mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji;

• zastąpienie w układach kogeneracyjnych źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne;

• wykorzystanie ciepła odpadowego pochodzącego z procesów produkcyjnych w zasilaniu układów wysokosprawnej kogeneracji;

• rozwój skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia w oparciu o paliwa ekologiczne.

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków, zgodnie z zapisami umowy ws. programu mogą się ubiegać małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r. godz. 15:00.

 

      c) „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych”

 

 

Główny cel programu to poprawa efektywności energetycznej miejskich systemów ciepłowniczych, ograniczenie „niskiej emisji” dzięki wsparciu procesu modernizacji systemów ciepłowniczych, mającego na celu m.in. wymianę źródeł ciepła i likwidację indywidualnych źródeł ciepła.

Przedsięwzięcia kwalifikowane do projektu to zadania dotyczące modernizacji i/lub budowy źródeł ciepła odnoszących się do miejskich sieci ciepłowniczych. W szczególności prace, które obejmują:

• rozwoju skojarzonego wytwarzania ciepła, energii elektrycznej i źródeł chłodzenia;

• zmianie technologii konwersji energii i wykorzystanie paliw;

• zastosowaniu inteligentnych, zautomatyzowanych systemów pogodowych;

• wykorzystaniu lokalnych odnawialnych źródeł energii;

• zastąpieniu źródeł węglowych źródłami zasilanymi przez paliwa ekologiczne.

 

O dofinansowanie w ramach naboru wniosków mogą ubiegać się:

• małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

• jednostki samorządu terytorialnego, a także ich związki.

 

Termin ogłoszenia naboru wniosków – 13.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 03.04.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków od Wnioskodawców – 30.06.2020 r. godz. 15:00.

 

Przyjdź, zapytaj, zadzwoń a wszystko wyjaśnimy!

Prowadzimy kompleksową obsługę wniosków!!!

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl