Program "Agroenergia" skierowany jest do rolników indywidualnych. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym. samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz od co najmniej 5 lat jest osobą zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

 

Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczki lub dotacji.

 

Rodzaje przedsięwzięć dla których można ubiegać się o dofinansowanie:

 

1. Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

    - energię ze źródeł odnawialnych,

    - ciepło odpadowe,

    - ciepło pochodzące z kogeneracji.

 

2. Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:

    - technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie  stosowanych surowców,

    - technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;

    - technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę,

    - technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcjiz wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów,

    - modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt. ekologiczny).

 

3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

    - technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,

    - technologie racjonalizacji zużycia ciepła,

    - modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.

 

Wnioski można składać do 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stronie https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

ROLNICTWO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU!!!

Ekosfera Energia Odnawialna Sp. z o.o.

ul. Czajkowskiego 48

38-400 Krosno

NIP 684-263-73-04

 

tel. 666 520 905  ekosfera.dotacje4@wp.pl

tel. 666 813 149  ekosfera.dotacje5@wp.pl